แนะนำประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษางานวิจัยจากความสงสัยและไม่รู้ เพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานเพื่อหาคำตอบ ซึ่งมุ่งเน้นงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่นๆ โดยดำเนินงานแบบคู่ขนานทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทศนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 […]

Scroll To Top